14 emerytura

14. emerytura zostanie wprowadzona na stałe. Ustawa została przyjęta.

W piątek Sejm przyjął nową ustawę dotyczącą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Ta ustawa wprowadza trwałą wypłatę tzw. 14. emerytury. Teraz projekt trafi do Senatu.

Za ustawą głosowało 436 posłów, przeciw było 12 posłów, a 6 wstrzymało się od głosu.

Ustawa przyjęta w sejmie

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą, wysokość 14. emerytury będzie zależeć od kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest to dodatkowe świadczenie. Osobom, których wysokość świadczenia podstawowego przed potrąceniami i zmniejszeniami nie przekracza 2900 zł, przysługiwać będzie kwota najniższej emerytury. Natomiast dla tych, których wysokość świadczenia podstawowego przekracza 2900 zł, przysługiwać będzie kwota najniższej emerytury pomniejszona o różnicę pomiędzy wysokością świadczenia podstawowego a kwotą 2900 zł.

W ustawie przewidziano również możliwość ustalenia wyższej kwoty dla 14. emerytury. Rada Ministrów będzie miała prawo określić wyższą kwotę tego świadczenia poprzez rozporządzenie, nie później niż do 31 października danego roku. Zaproponowano również minimalną kwotę 50 zł dla 14. emerytury. Jeżeli kwota świadczenia będzie niższa niż 50 zł, to świadczenie nie będzie przyznawane.

Ile jest uprawnionych do 14. emerytury?

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełną wysokość 14. emerytury otrzyma 6,8 miliona emerytów, a 1,5 miliona osób otrzyma pomniejszoną kwotę zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Osoby, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca wypłaty kolejnej dodatkowej rocznej świadczenia pieniężnego, nie będą uprawnione do otrzymania „czternastki”. Natomiast prawo do tego świadczenia przysługuje tym, których prawo do świadczenia podstawowego nie zostało zawieszone na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca wypłaty kolejnej dodatkowej rocznej świadczenia pieniężnego, o ile wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty wynoszącej sumę 2900 zł i kwoty najniższej emerytury obowiązującej w roku, w którym jest wypłacane kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o 50 zł (w 2023 roku kwota ta wynosi 4438,44 zł).

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje również w przypadku renty rodzinnej, jeżeli uprawnionych do niej jest więcej niż jedna osoba. W takiej sytuacji świadczenie podlega podziałowi proporcjonalnemu między osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Renta rodzinna a 14. emerytura

Jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba, a przynajmniej jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej, to kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej jest podzielone zgodnie z liczbą osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej. Osobom, które są wyłączone z grupy osób uprawnionych do renty rodzinnej, przysługuje kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu prawa do renty socjalnej.

Zaproponowano, że przyznanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nastąpi automatycznie na podstawie decyzji. Miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku zostanie określony przez Radę Ministrów poprzez rozporządzenie, nie później niż do 31 października.

Decyzje dotyczące 14. emerytury będą wydawane i wypłacane przez odpowiednie organy emerytalno-rentowe. W przypadku, gdy istnieje zbieg praw do świadczeń, które są wypłacane przez dwa różne organy, decyzje będą wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który także wypłaci kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. (PAP)

Zostaw komentarz!