inflacja w europie

Cel inflacji został osiągnięty w trzech krajach Unii Europejskiej

W czerwcu inflacja HICP w trzech państwach Unii Europejskiej spadła poniżej 2%, podczas gdy wiele innych państw wciąż boryka się z podwyższoną inflacją. Krajom Europy Środkowej nadal charakterystyczne są dwucyfrowe wskaźniki inflacji.

W czerwcu 2023 roku inflacja HICP w Unii Europejskiej osiągnęła 6,4%, prezentując wyraźne obniżenie w porównaniu z odnotowanym w maju wynikiem 7,1%. Pomimo tego, pozostała na relatywnie wysokim poziomie, ale jednocześnie była najniższa od lutego 2022 roku.

W Strefie Euro Inflacja Spada, Ale EBC Zdecydował się na Kolejne Podwyżki Stóp Procentowych

W czerwcu 2023 roku inflacja HICP w Strefie Euro wyraźnie zmniejszyła się do 5,5%, w porównaniu z odnotowanym w maju wynikiem 6,1%, oraz 8,6% w analogicznym okresie rok wcześniej.

Mimo tego spadku, Strefa Euro pozostaje na wysokim poziomie inflacji, przekraczającym cel Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przez 23 kolejne miesiące. W odpowiedzi na utrzymującą się inflację, EBC podjął decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych, zwiększając je o 25 punktów bazowych i osiągając najwyższy poziom od 15 lat.

Spadek W Inflacji, Ale Na Skutek Tylko Częściowych Czynników

Niemal od października 2022 roku obserwujemy spadek inflacji HICP w Strefie Euro. Jednakże, spadek ten wynika głównie z obniżenia cen paliw i energii, które w czerwcu były o 5,6% niższe niż rok wcześniej. W pozostałych kategoriach cenowych odnotowano znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik inflacji bazowej, który nie uwzględnia cen paliw i energii, wzrósł do 5,5% w czerwcu w porównaniu do 5,3% w maju i 5,6% w kwietniu. Ceny żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych wciąż rosły w tempie dwucyfrowym (11,6% rdr).

Inflacja Nie Hamuje Równomiernie

Ostatnie miesiące pokazały, że inflacja w Europie przeszła z okresu galopującej inflacji do okresu inflacji kłusującej. Obecnie tylko w czterech krajach Unii Europejskiej osiąga ona wartości dwucyfrowe, podczas gdy jeszcze na początku roku było to aż 17 krajów. Węgry wciąż pozostają liderem inflacyjnego wyścigu, gdzie wskaźnik HICP zbliżył się do poziomu 20%. Również inne kraje regionu Europy Środkowej, takie jak Polska, Czechy i Słowacja, zanotowały znacznie wyższy wskaźnik HICP, oscylujący o około 11% powyżej poziomu z czerwca 2022 roku.

Podsumowanie

Mimo spadku inflacji HICP w Strefie Euro, wskaźnik nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, przekraczającym cel EBC przez kolejny miesiąc. EBC podjął działania w postaci kolejnej podwyżki stóp procentowych, aby osiągnąć stabilizację cen i zbliżyć inflację do poziomu zgodnego z jego celami. Warto obserwować, jakie efekty przyniosą te działania w kontekście stabilizacji gospodarczej w regionie. Jednocześnie niepokojące jest, że spadek inflacji jest wynikiem tylko częściowych czynników, takich jak niższe ceny paliw i energii, podczas gdy ceny w innych kategoriach nadal rosną w szybkim tempie.

Zostaw komentarz!