Skarga na czynności komornika WZÓR do pobrania ZA DARMO

Skarga na czynności komornika WZÓR dostępny do pobrania na stronie NajlepszeBankowe.pl całkowicie bezpłatnie. Poniżej znajdziesz: Skarga na czynności komornika wzór w formacie PDF do pobrania, gotowy do wydrukowania i wypełnienia. [LINK I MOŻLIWOŚĆ POBRANIA – W DALSZEJ CZĘŚCI ARTYKUŁU!]

Skarga na czynności komornika WZÓR

Warto pamiętać:

 • Formularz powinien być wypełniony czytelnie, bez żadnych skreśleń czy poprawek. Dlatego warto wydrukować kilka czystych kopii.
 • Skargę wysyła się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał dokonania wymaganej czynności.
 • Wypełniaj jedynie rubryki niezacieniowane, czytelnie i bez skreśleń. W przypadku * należy skreślić niepotrzebną opcję.
 • Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom.

Pobierz: Skarga na czynności komornika WZÓR

Skarga na czynności komornika WZÓR

[LINK DO WZORU POJAWI SIĘ PONIŻEJ – PO ODBLOKOWANIU]


Pouczenie dotyczące Skargi Na Czynności Komornika

 • Skarga na czynności komornika nie musi być składana na specjalnym formularzu. Może być to zwykła kartka papieru, można napisać wszystko ręcznie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie najważniejsze informacje powinny się znaleźć na skardze. W tym celu warto wzorować się na specjalnym formularzu, który dostępny jest do pobrania powyżej.
 • Skargę należy złożyć lub wysłać (listownie) do danej kancelarii komornika, który dokonał zaskarżonej czynności, bądź zaniechał dokonania konkretnej czynności. Zgodnie z prawem polskim datą wniesienia pisma jest data nadania na poczcie.
 • W przypadku niezachowania formalnych warunków skargi – możemy zostać wezwani do uzupełnienia braków. Zatem warto pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól.
 • Przedmiotem skargi może być czynność komornika albo zaniechanie dokonania czynności przez komornika, które są niezgodne z przepisami prawa procesowego. Jeżeli strona kwestionuje zasadność nadania klauzuli wykonalności, to powinna wnieść zażalenie albo skargę na postanowienie o jej nadaniu (art. 795 k.p.c.). Jeżeli strona kwestionuje istnienie obowiązku objętego tytułem wykonawczym (np. twierdzi, że dług został spłacony albo roszczenie się przedawniło), to powinna wnieść pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego. 841 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew należy wnieść w ciągu miesiąca od dnia dowiedzenia się o zajęciu przedmiotu przez komornika. Możliwe jest jednak złożenie skargi na zajęcie ruchomości w związku z naruszeniem przez komornika art. 845 § 2 k.p.c. W takim przypadku termin do wniesienia pozwu o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji zaczyna biec dla osoby, która złożyła skargę, od dnia doręczenia jej postanowienia oddalającego skargę (art. 845 § 23 k.p.c.).

Dodatkowo:

 • Nie jest dopuszczalna skarga na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności, na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.), na wybór komornika, któremu przekazano sprawę (art. 7731 § 4 k.p.c.), na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu (art. 870 § 1 k.p.c.) oraz na sporządzony przez komornika plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Plan podziału podlega zaskarżeniu w drodze zarzutów przeciwko planowi podziału (art. 1027 k.p.c.).
 • Zgodnie z art. 767 § 4 k.p.c. skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia: dokonania czynności, jeżeli skarżący był obecny podczas czynności albo był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności; zawiadomienia skarżącego o dokonaniu czynności. Jeżeli skarżący nie był obecny podczas czynności i nie był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności. Dowiedzenia się przez skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był przy niej obecny i nie został zawiadomiony o jej terminie ani o jej dokonaniu; dowiedzenia się, że czynność miała być dokonana, gdy skarga dotyczy zaniechania dokonania
  czynności przez komornika.
 • Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie (art. 7673 § 1 k.p.c.).

Kiedy składać skargę na czynności komornika? Skarga na czynności komornika WZÓR

Składanie skargi na czynności komornika jest istotnym środkiem prawnym, który umożliwia zainteresowanym osobom zwrócenie uwagi na potencjalne nieprawidłowości w procesie egzekucyjnym.

Skargę można złożyć w sytuacjach, gdy komornik dokonał czynności w sposób wprowadzający w błąd, wadliwie, lub zaniechał określonej czynności, do której był prawnie zobowiązany. Kluczowe jest, aby zrozumieć, że do uznania wadliwości czynności komornika wystarczy stwierdzenie obiektywnej nieprawidłowości.

W procesie składania skargi, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim, skarga powinna być złożona na piśmie, zgodnie z określonym wzorem, zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Takie jak dane osobowe skarżącego, dane komornika, opis zdarzeń oraz wskazanie konkretnych nieprawidłowości w czynnościach komornika.

Ponadto, skargę należy złożyć w odpowiednim sądzie, zazwyczaj w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca wykonywania czynności przez komornika. Termin na złożenie skargi również jest istotny. Zazwyczaj wynosi 7 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o naruszeniu, chyba że przepisy stanowią inaczej. Warto również zaznaczyć, że składając skargę, można zwrócić się o zawieszenie czynności komornika do czasu rozpatrzenia skargi.

Oceń artykuł: 4.8 / 5 (53 głosy)